Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie

Gelderland is de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming. De vrijetijdseconomie is van grote economische betekenis voor Gelderland. Daarnaast is de vrijetijdseconomie van groot belang vanwege de samenhang met leefbaarheid, draagvlak voor natuur, woon- en leefomgeving en vestigingsklimaat. Voor de vrijetijdsector in Gelderland komt € 5,5 miljoen beschikbaar in het Fonds Gelderse Vrijetijdseconomie (FGV). De investeringen uit het fonds dragen bij aan het behoud en waar mogelijk de vergroting van het marktaandeel van Gelderland op de binnenlandse vakantiemarkt. Behoud en groei van werkgelegenheid dus.

Voor welke investeringen zijn de financieringen bestemd?

Het fonds investeert in productvernieuwing en/of kwaliteitsverbetering in, c.q. opwaardering van de Gelderse toeristisch-recreatieve sector, gericht op behoud en waar mogelijk vergroting van het marktaandeel vakanties en recreatie van de Gelderse toeristisch-recreatieve sector. Aan ondernemingen in de vrijetijdseconomie wordt (aanvullend) werkkapitaal verschaft om vernieuwingen/kwaliteitsverbeteringen door te voeren, waarmee de attractieve waarde van Gelderland versterkt wordt.

Wie kan een aanvraag indienen?

Startende of bestaande ondernemingen in de vrijetijdseconomie (waaronder de dag- en verblijfsrecreatie) die een bovenregionale uitstraling hebben. Het FGV investeert binnen deze doelgroep alleen in businessplannen die op Gelders grondgebied worden gerealiseerd.

Uitgesloten zijn:

 • Ondernemingen met een lokaal of (sub)regionaal bereik;
 • Ondernemingen waarbij de financiering naar het oordeel van FGV onvoldoende leidt tot (behoud van) werkgelegenheid (dit kan bijvoorbeeld het geval kan zijn bij nevenactiviteiten van een onderneming);
 • Horecabedrijven, tenzij in het bedrijfsplan wordt aangetoond dat de toegevoegde waarde voor klanten wordt vergroot door een duidelijk (ver)nieuw(end) productaanbod en/of dienstenaanbod en/of nieuwe product-marktcombinaties

Welke financieringsvormen zijn er mogelijk?

 • Risicodragende participatie en alle vormen van leningen met een looptijd van maximaal 10 jaar.
 • Omvang minimaal € 100.000 en maximaal € 2.500.000
 • Er wordt uitsluitend tegen marktconforme condities geïnvesteerd

Wat zijn de belangrijkste eisen bij een aanvraag?

 • De investering vanuit FGV mag maximaal 50% van de totale investering bedragen.
 • Aantoonbaar moet zijn dat de inzet vanuit FGV voor uitvoering van het businessplan noodzakelijk is en dat investeringen niet volledig door marktpartijen zelfstandig kunnen worden geïnitieerd en voltooid.
 • Er moet een sluitende business case zijn De financiering mag niet aangewend worden voor sec overnamefinanciering en/of sec herfinanciering en/of sec financiering van een vervangingsinvestering, tenzij in het bedrijfsplan wordt aangetoond dat de toegevoegde waarde voor klanten wordt vergroot door een duidelijk (ver)nieuw(end) productaanbod en/of dienstenaanbod en/of nieuwe product-marktcombinaties
 • De aanvrager van de financiering moet -op basis van “best effort” aannemelijk hebben gemaakt dat de uitvoering van het businessplan economische spin-off genereert voor de omgeving van de businessplan en de Gelderse economie. In het businessplan moet de economische spin-off op bestedingen en werkgelegenheid worden onderbouwd op basis van o.a.:
 • de omzeteffecten als gevolg van de investeringen
 • de totale bestedingen van (extra) bezoekers
 • het aantal bruto te behouden of te creëren arbeidsplaatsen in het bedrijf

De onderbouwing van de economische spin-off moet betrekking hebben op alle in het businessplan benoemde meetbare aspecten, maar ook op de meetbare effecten buiten de investerende bedrijven zelf, met name de indirecte werkgelegenheid.

 • Het businessplan moet volledig binnen Gelderland worden uitgevoerd

Meer informatie

Voor meer informatie over de voorwaarden, aanvraagprocedure of over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met PPM Oost, drs. S.B. Kortenraij (Sylvia), sectormanager, sylvia [dot] kortenraijatppmoost [dot] nl.

drs. S.B. Kortenraij (Sylvia)
senior investment manager
06 28 90 91 91